KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Action Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6098 sayılı Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6098 sayılı Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 

Action Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kişisel verileriniz Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Metinde yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere Action Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (…link eklenmelidir….) ve Action Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan (…link eklenmelidir….) erişebilirsiniz.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 14128 numarası ile kayıtlı, “Cemil Topuzlu Cd. No. 44/1 34728 Çiftehavuzlar / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Action Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak işlediğimizi bilgilerinize sunarız.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun bir şekilde; üyelik işlemleriniz ve üyeliğiniz kapsamında uygulanacak programların hazırlanması, güvenliğinizin sağlanması ve Şirket faaliyetlerimiz konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, internet sitesi vb. sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla;

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetini ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Mesleki Durumunuz: Kişiye özel uygulama yapılabimesi amacıyla mesleğinize ilişkin kişisel verileriniz.
 • Referans ve Yakın Bilgisi: Referans olan kişiler ile ihtiyaç halinde aranabilecek kişilerin ad-soyad ve iletişim bilgisi.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Giriş-Çıkış Bilgileriniz: Tesisimize giriş ve çıkış yaptığınız tarih ve saatler.
 • Ses ve Görüntü Kayıtlarınız: Telefonla iletişim kurmanız halinde sesli görüşme kayıtlarınızesisimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı ortak alanlarda bulunan kamera kayıtları görüntüleriniz ile üyelik sırasında çekilen, postür analizi sırasında alınan fotoğrafınız ve dersler ve eğitimler sırasında çekilen fotoğraf ve videolarınız.
 • Sağlık Bilgileriniz: Geçirmiş olduğunuz hastalık, ve ameliyatlar, kaza ve yaralanmalar, güncel sağlık durumunuz, kullanmakta olduğunuz ilaç ve destek ürünleri, vücut kitle indeksi, vücut analizi gibi tarafımızca verilen hizmetler bakımından önem arz eden her türlü sağlık veriniz.
 • Kliniğimize iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil diğer kişisel verileriniz ile çalışanımız olmanız durumunda hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

 • Üyelik sözleşmesinin ifası,
 • Kişiye özel spor programlarının hazırlanması,
 • Şirket iç işleyişi ve operasyonlarının planlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve üye memnuniyetinin artırılması
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Üyeliğiniz süresinde eğitim derslerinde ve grup derslerinde yer alan fotoğraflarınızın sosyal medya platformalarında yayınlanarak tanıtımların yapılması,
 • Kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Tesisimizin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlama,
 • Tesisimiz ile ilgili kampanya ve indirimler ile size özel kapmanyalar hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma,
 • Sunulan hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Fatura tanzim etme,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İş ortaklarımız ile yürütülen işlerin planlanması,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

 

amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla işlenebilecek olup, kişisel verileriniz açık rızanız olmadığı sürece ticari amaçlarla kullanılmayacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;

 

 • İş ortaklarımız,
 • Mahkemeler,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar
 • Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği standartlarıyla uyumlu yurt içi ve yurt dışı hizmet ve servis sağlayıcılar

 

dahil faaliyetlerimizi yürütmek ve geliştirmek üzere veri aktarımı yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişilerin açık rızası, verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, fiziksel mekanlar, internet sitemiz, telefon hattımız gibi her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve fiziki ve dijital ortamlarda saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, 6098 sayılı Kanun md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesinde haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

 1. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda  / adresindeki KVKK Başvuru Formunu doldurarak info@serotonin.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Cemil Topuzlu Cd. No. 44/1 34728 Çiftehavuzlar/İstanbul adresine başvuru yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ise actionsaglik@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.